Umjetnine online dating does online dating work gta 4

Ukoliko predmet nije stigao, ne odgovara opisu ili je oštećen, u roku 10 dana od dana kada ste izvršili uplatu, podnesite nam reklamaciju.U tom slučaju Vašu uplatu zadržavamo do rješavanja reklamacije.Ovom vrstom osiguranja pruža se osnovna zaštita za vašu imovinu, a obuhvaćen je cijeli niz raznovrsnih rizika.Glavni rizik jest požar, no prate ga i ostali rizici koji se pokrivaju bez dodatnog plaćanja premije osiguranja.Stvaranje protupravne imovinske koristi je kažnjivo. Ukoliko smatrate kako se radi o prijevari, imate pravo podnijeti prijavu MUP-u.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme [oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd.] u kojima se nalaze osigurane stvari prigodom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva do određenog limita.Stvaranje protupravne imovinske koristi je kažnjivo. Ukoliko smatrate da se radi o prijevari, imate pravo podnijeti prijavu MUP-u.na zahtjev nadležnih organa daju na uvid sve potrebne podatke.Pošaljite mu opomenu pred negativnu ocjenu, te ga negativno ocijenite.Ukoliko postignete dogovor, negativnu ocjenu možemo obrisati.

Leave a Reply